Medida de apoyo

Medida de apoyo

MEDIDAS DE APOYO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
-->> Autorización del uso del Fondo  de  Formación  y  Promoción de las Cooperativas gallegas
RESOLUCIÓN do 8 de abril de 2020
DOG.Núm.75 - Lunes, 20 de Abril de 2020
Organismo : Consellería de Economía, Emprego e Industria
Organismo gestor: Consello Galego de Cooperativas

RESOLUCIÓN  do  8  de  abril  de  2020  pola  que  se  fai  público  o  Acordo  do  Consello Galego de Cooperativas do 7 de abril de 2020, polo que se autorizan as  cooperativas  galegas  a  destinaren  o  Fondo  de  Formación  e  Promoción  Cooperativa  á  promoción  social  da  comunidade  para  atender  necesidades  derivadas da pandemia ocasionada polo COVID-19.

 

O Consello Galego de Cooperativas, na súa reunión da Comisión Permanente do 7 de abril de 2020, adoptou o seguinte acordo: «Autorizar, ao abeiro do artigo 68.2.f) da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de  Galicia,  as  cooperativas  galegas  que  así  o  determinen  en  aplicación  das  liñas  básicas  fixadas polos estatutos ou pola asemblea xeral, para destinaren o Fondo de Formación e Promoción Cooperativa á promoción social da comunidade, exclusivamente durante o exer-cicio 2020, para atender necesidades derivadas da pandemia ocasionada polo COVID-19»